Deklaracja Drukuj

alt   Właściciel nieruchomości, objęty obowiązkiem uiszczania opłat jest zobowiązany złożyć deklarację, na podstawie której będzie dokonywał opłaty.

 

   W zabudowie wielolokalowej obowiązek złożenia deklaracji ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością wspólną, a w przypadku kiedy zarząd nie został wybrany na właścicielach lokali. W deklaracji zamieszczona jest kwota opłaty za śmieci określona zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

   Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo lub przesłać listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo z dopiskiem "DEKLARACJA" lub przesłać w wersji elektronicznej (podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaraczewo
Do poprawnego otwarcie deklaracji zalecamy:

pdfPOBIERZ

plik PDF - program bezpłatny Adobe Reader do pobrania ze strony
(formularz aktywny, możliwość wypełnienia komputerowo)  

 

UWAGA!
Wypełnienie w części C.1 Osoba fizyczna deklaracji pozycji: 5 (telefon), 6 (imię ojca), 7 (imię matki) nie jest obowiązkowe.

 

Dekrarację można pobraż różnież na stronie BIP w menu:

BIP / Wnioski i formularze / Utrzymanie czystości i porządku / Deklaracja o wysokości opłaty

 

   Polecamy zapoznanie się z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stawkami i terminami opłat oraz szczegółów w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Materiały dostępne na stronie BIP