KOMUNIKATY NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE Drukuj
czwartek, 25 stycznia 2018

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie: karty podatkowej.

 

Przypominam, że osoby fizyczne opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, zobowiązane są do złożenia PIT-16A za 2017 r. „Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego”. Deklarację należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2018 r. do urzędu skarbowego, właściwego do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Jednocześnie przypominam, że za rok 2017 deklaracje PIT-16A można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp .

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:

• oszczędność czasu,
• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
• łatwość wypełnienia,
• bezpieczeństwo przesyłanych danych,
• gwarancja poprawności składanej deklaracji,
• szybszy czas obsługi zeznania,
• ochrona środowiska,
• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.


KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie: uruchomienia punktu informacyjnego i wydania formularzy zeznań w Urzędzie Skarbowym w Jarocinie

 

Informuję, że od dnia 22 stycznia 2018 r., przy stanowisku nr 1 w Sali Obsługi Podatnika,  zostanie uruchomiony punkt informacyjny oraz wydania formularzy zeznań rocznych.
W punkcie informacyjnym mogą Państwo zasięgnąć informacji w zakresie:

-    rozliczenia podatku dochodowego za rok 2017,

-    zasad stosowania ulg i odliczeń w podatku dochodowym.

W punkcie tym wydawane będą również formularze podatkowe zeznań rocznych.

Od 22 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. informacje telefoniczne w ww. zakresie będą udzielane pod nr tel. 62 505 60 19.
Ponadto informację telefoniczną można uzyskać, dzwoniąc do Krajowej Informacji Skarbowej pod nr tel. 801 055 055 (dla tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (dla sieci komórkowych).

Jednocześnie przypominam, że za rok 2017 zeznania roczne można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składania zeznań przez Internet dostępne są na stronie
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje  (zakładka PIT – dalej e-Deklaracje).

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:

• oszczędność czasu,

• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

• łatwość wypełnienia,
• bezpieczeństwo przesyłanych danych,

• gwarancja poprawności składanej deklaracji,

• szybsza obsługa zeznania,

• ochrona środowiska,

• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.

Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku.


KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie: zeznań PIT-28 za 2017 r.


Przypominam, że osoby fizyczne opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zobowiązane są do złożenia PIT-28 „Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2017”. Zeznania należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2018 r. do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Do składanego druku PIT-28 należy dołączyć:

 • PIT-28/A – jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lubianych umów o podobnym charakterze lub/i
 • PIT-28/B – jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

Jednocześnie przypominam, że za rok 2017 zeznania roczne PIT-28 można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp .

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:

• oszczędność czasu,

• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

• łatwość wypełnienia,

• bezpieczeństwo przesyłanych danych,

• gwarancja poprawności składanej deklaracji,

• szybszy czas obsługi zeznania,

• ochrona środowiska,

• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.


KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie: przyjmowania zeznań za 2017 r. w Urzędzie Skarbowym
w Jarocinie

 

Do 31 stycznia 2018 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz do 30 kwietnia 2018 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, mają czas na złożenie zeznania rocznego za 2017 r.
Formularze zeznań rocznych można pobierać:

a) osobiście w Sali Obsługi Podatnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie przy stanowisku nr 1
b) ze strony internetowej – Portal podatkowy: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
(zakładka PIT – dalej e-Deklaracje).

Wypełnione zeznania roczne można składać w Sali Obsługi Podatnika – stanowiska 2 – 3. Informujemy, że zeznanie roczne zostaje zaewidencjonowane w systemie komputerowym
w Państwa obecności. Pozwala to na wyeliminowanie wielu błędów, które zdarzają się przy wypełnianiu zeznań, w szczególności w zakresie danych adresowych i posiadanych obowiązków podatkowych, w zakresie poprawności rachunkowej. Dlatego liczymy na Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Osoby, które nie chcą oczekiwać w kolejce mogą złożyć zeznanie podatkowe poprzez:
-    wrzucenie do „Skrzynki oddawczej” usytuowanej w Sali Obsługi Podatnika lub
-    pozostawienie zeznania na stanowisku nr 2 lub 3 Sali Obsługi Podatnika.
Zeznania złożone w ten sposób nie są wprowadzane do systemu komputerowego w Państwa obecności, a tym samym nie są od razu sprawdzone pod względem formalnym
i rachunkowym. W przypadku wybrania tego sposobu złożenia, potwierdzenie jego złożenia można uzyskać przy stanowisku nr 1 najwcześniej po upływie 7 dni od dnia złożenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, przed złożeniem zeznania, prosimy o dokonanie sprawdzenia w komórce rachunkowości podatkowej wpłat zaliczek dokonanych w 2017 r. na podatek dochodowy.

Podatników, chcących otrzymać zwrot podatku wynikający z zeznania rocznego na rachunek bankowy, prosimy o upewnienie się czy taki rachunek został do urzędu zgłoszony i czy jest on prawidłowy. Z aktualizacją danych nie trzeba czekać do chwili składania zeznania. Złożenie aktualizacji wcześniej znacznie skróci obsługę przyjęcia rozliczenia rocznego. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej składają aktualizację na druku ZAP-3, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniają formularz CEIDG-1. Formularz CEIDG-1 należy złożyć we właściwym organie gminy.

Jednocześnie przypominam, że za rok 2017 zeznania roczne można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na Portalu Podatkowym : http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje (zakładka PIT – dalej e-Deklaracje).

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:
• oszczędność czasu,
• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
• łatwość wypełnienia,
• bezpieczeństwo przesyłanych danych,
• gwarancja poprawności składanej deklaracji,
• szybsza obsługa zeznania,
• ochrona środowiska,
• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.

Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku.


KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 22.01.2018 r.
w sprawie: możliwości uzgodnienia kwot wpłaconych zaliczek/należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania rocznego

 

W celu wyeliminowania błędów rachunkowych i wezwań podatników i płatników do skorygowania zeznań/deklaracji rocznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie informuje, że:

Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego, mogą przed złożeniem zeznania rocznego potwierdzić zgodność dokonanych wpłat do organu podatkowego z wpłatami wykazanymi w zeznaniu w Referacie Rachunkowości:  

PIT-36, PIT-36L  - pokój nr 23,

PIT-4R (płatnik), PIT-8AR – pokój nr 24,

PIT-28 - pokój nr 24,

CIT-8 – pokój nr 24.    

Aby uzyskać informacje o wpłatach należy zgłosić się osobiście (wraz z dowodem osobistym) lub jeśli sprawdzenia ma dokonać inna osoba konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa (wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).

 


 KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie: wzorów formularzy zeznań rocznych oraz deklaracji PIT-16A, PIT-19A składanych za 2017 r.

 

Informuję, że do rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 stosuje się następujące wzory formularzy:

 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) – wersja 24,
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) – wersja 25,
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) – wersja 12,
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) – wersja 14,
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) – wersja 8,
 • informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) – wersja 26,
 • informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) – wersja 22,
 • informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) – wersja 7,
 • informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B) – wersja 15,
 • informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z) – wersja 6,
 • informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) – wersja 5,
 • informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT/DS) – wersja 2,
 • informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (PIT/BR) – wersja 2.

Z kolei do rozliczeń w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 stosuje się następujące wzory formularzy:

 • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) – wersja 20,
 • deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) – wersja 9,
 • deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A) – wersja 8,
 • informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) – wersja 17,
 • informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) – wersja 14,
 • informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) – wersja 22,
 • informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) – wersja 26.

Składając zeznania roczne za 2017 r. proszę o wypełnianie aktualnych formularzy.

Jednocześnie przypominam, że za rok 2017 wszystkie wyżej wymienione formularze można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp .

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:

• oszczędność czasu,

• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

• łatwość wypełnienia,

• bezpieczeństwo przesyłanych danych,

• gwarancja poprawności składanej deklaracji,

• szybszy zwrot nadpłaty,

• ochrona środowiska,

• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.

Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku.

 


 

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie: Formy zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.

Ustawa Ordynacja podatkowa przewiduje w art. 77 b § 1 zwrot nadpłaty w jednej z dwóch form:

 • w przypadku, gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta,  
 • w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej (jeżeli został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym – formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 wraz z załącznikiem CEIDG-RB) podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnika płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie.

Urząd skarbowy może realizować zwrot nadpłaty w kasie wyłącznie w formie wypłaty w kasie Poczty Polskiej, z którą urząd zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej. W 2018 r. pełną obsługę kasową Urzędu Skarbowego w Jarocinie w zakresie zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi Urząd Pocztowy w Jarocinie przy Al. Niepodległości.

Podatnik, który nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, w tym nieprowadzący ksiąg rachunkowych lub podatkowych ma prawo dokonać wyboru formy zwrotu nadpłaconego podatku. Przed dokonaniem zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy, podatnik ma możliwość wskazać w złożonym zeznaniu, w części „Informacje uzupełniające” formę w jakiej chciałby otrzymać zwrot nadpłaty (poz. 141 dla zeznania PIT-37).

Podatnik dokonując wyboru formy zwrotu nadpłaconego podatku musi pamiętać o tym, iż:

 • w przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem poczty - przekazu pocztowego, kosztami obciążany jest podatnik (pomniejszeniu ulega wartość nadpłaty o kwotę 7,50 zł),
 • w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, podatnik musi wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu identyfikacyjnym - numer osobistego rachunku bankowego,
 • w przypadku zwrotu w kasie podatnik powinien pamiętać o konieczności osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty.

W sytuacji gdy podatnik nie wskaże wybranej formy zwrotu nadpłaconego podatku, nie złoży odpowiedniego formularza (ZAP-3 lub CEIDG-1) zawierającego numer rachunku bankowego, wówczas urząd skarbowy nadpłatę przekazuje za pośrednictwem Poczty Polskiej czyli przekazem pocztowym. Koszty ponosi podatnik.

Podatnicy, którzy zwrócili się o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, powinni upewnić się, czy zgłosili w urzędzie numer osobistego rachunku bankowego i czy jest on aktualny. Jeżeli podatnik nie wskazał numeru osobistego rachunku bankowego lub wskazany numer nie jest aktualny, należy dokonać jego aktualizacji. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej składają aktualizację na druku ZAP-3,  natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniają formularz CEIDG-1 (jeżeli zmiana dotyczy większej ilości rachunków bankowych to do CEIDG-1 należy dołączyć CEIDG-RB), podając aktualne dane dotyczące rachunku bankowego.

Zgłoszenie ZAP-3 należy złożyć również w sytuacji, gdy podatnik rezygnuje ze zwrotów na rachunek, w tym z powodu likwidacji rachunku; wystarczy wówczas zaznaczyć w formularzu ZAP-3 pozycję „Rezygnacja”.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zwrot nadpłaty w formie przekazu pocztowego zostanie dokonany na aktualny adres zamieszkania wskazany w zeznaniu rocznym.

Na podstawie art. 77b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (na dzień 22.01.2018 r. jest to kwota 23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.

 


 

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie: odliczenia tzw. ulgi na dzieci w rozliczeniu za rok 2017 oraz otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi

 

Podatnicy wychowujący dzieci mogą skorzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.

Z ulgi mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej (składający zeznanie PIT-36 lub PIT-37).
Z ulgi tej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody:

 • opodatkowane 19% stawką podatku,
 • uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeżeli jednak podatnicy oprócz w/w dochodów uzyskują również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Ulga adresowana jest do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

 • małoletnie,
 • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Prawo do ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka

Osoby wychowujące w roku 1 dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • 112000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),
 • 112000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (przez cały rok podatkowy lub jego część) oraz niebędącego osobą samotnie wychowującą dziecko.

Określone powyżej kwoty obejmują wszystkie dochody opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenie społeczne.

Prawo do ulgi w przypadku wychowywania dwoje lub więcej dzieci

Rodzice wychowujący dwoje lub więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.
Wysokość ulgi

 • z tytułu wychowywania 1 dziecka - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł)
 • z tytułu wychowywania 2 dzieci – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko
 • z tytułu wychowywania 3 dzieci – 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko), 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04 zł)
 • z tytułu wychowywania 4 i więcej dzieci – 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko), 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04 zł), po 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko).

Możliwość otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi

Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia.

Przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Więcej informacji na stronie www.finanse.mf.gov.pl zakładka PIT – Ulgi – Odliczenia od podatku.

Jednocześnie przypominam, że za rok 2017 zeznania roczne można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp .

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:

• oszczędność czasu,

• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

• łatwość wypełnienia,

• bezpieczeństwo przesyłanych danych,

• gwarancja poprawności składanej deklaracji,

• szybszy zwrot nadpłaty,

• ochrona środowiska,

• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.

Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku.


KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie: zeznań rocznych i deklaracji składanych przez Internet w 2018 roku

 

Przypominam, że za rok 2017 można składać drogą elektroniczną następujące rodzaje zeznań rocznych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28, a także deklarację PIT-19A bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Deklaracje podatkowe składa się drogą elektroniczną poprzez portal
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
(zakładka PIT – dalej e-Deklaracje).

Na portalu tym podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu będzie można przesłać do urzędu skarbowego. Deklaracje podczas wysyłki zostaną opatrzone podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ministerstwo Finansów chcąc zapewnić bezpieczeństwo świadczonej usługi, wprowadziło bezpłatny podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika: nazwisko, imię, data urodzenia, identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy PESEL oraz kwota przychodu określona w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu podatnika złożonym za 2016 rok.
Ponadto informuję, że tak samo jak w roku ubiegłym, w 2017 r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).
Podatnicy, opodatkowani na zasadach ogólnych, mogą złożyć zeznanie drogą elektroniczną do końca kwietnia, ale warto pamiętać, że złożenie zeznania przez Internet w ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru na czas. Może się tak zdarzyć w przypadku wystąpienia błędów, np. po wpisaniu błędnej kwoty przychodu z zeznania lub rozliczenia za rok 2015. W takim wypadku zeznanie nie zostanie złożone w terminie. Dlatego namawiam do jak najszybszego złożenia zeznania i nieskorzystania z elektronicznej komunikacji z urzędem w ostatniej chwili.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku składania deklaracji (opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji. Informacja ta nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.

Infolinia oraz Pomoc Techniczna Portalu Podatkowego, w tym systemu e-Deklaracje i wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00:

Telefon 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

Telefon 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

Telefon +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:

• oszczędność czasu,

• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

• łatwość wypełnienia,

• bezpieczeństwo przesyłanych danych,

• gwarancja poprawności składanej deklaracji,

• szybszy zwrot nadpłaty,

• ochrona środowiska,

• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.

Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku.