Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Drukuj
wtorek, 09 stycznia 2018

logo Gminy JaraczewoProcedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku

 

 

  1. Producent rolny w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
  2. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie (www.jaraczewo.bip.net.pl/?c=419), w ośrodkach doradztwa rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie.
  3. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
  4. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2018 r. wynosi 1,00 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2018 roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wydanie decyzji przez burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego za 2018r. nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku natomiast wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2018 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.