Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej Drukuj
środa, 27 lipca 2016

Załącznik do zarządzenia nr 126/2016
Burmistrza Miasta
i Gminy Jaraczewo
z dnia 22 lipca 2016 roku

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej - 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunku międzynarodowe, europeistyka, filologia angielska, politologia,
 2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

4) Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 2. znajomość języka niemieckiego,
 3. umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
 4. duża samodyscyplina pracy,
 5. dyspozycyjność,
 6. umiejętność zarządzania zespołem,
 7. umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
A. W zakresie promocji gminy:

 1. Współtworzenie i bieżąca realizacja strategii promocyjnej gminy.
 2. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w stowarzyszeniach.
 3. Redagowanie strony www.jaraczewo.eu oraz gazety „Kurier Gminny”.
 4. Przygotowywanie pism okolicznościowych, w tym listów gratulacyjnych, dyplomów itp.
 5. Opracowywanie Rocznego Kalendarza Imprez na podstawie informacji przekazanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną Gminy Jaraczewo oraz Stowarzyszenia i inne organizacje działające w obrębie kultury z podaniem planowanego terminu imprezy, organizatora, źródeł finansowania.
 6. Prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jaraczewo.
 7. Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 8. Prowadzanie oraz rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym.

B. W zakresie kontaktów zagranicznych:

 1. Koordynacja zadań związanych ze współpracą zagraniczną gminy.
 2. Tłumaczenie bieżącej korespondencji urzędowej z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
 3. Zapewnienie kompleksowej obsługi delegacji zagranicznych przebywających w gminie na zaproszenie władz gminy oraz przygotowanie podróży zagranicznych Burmistrza i osób przez niego i Radę delegowanych.
 4. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień i umów z zagranicznymi miastami partnerskimi.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny
 2. życiorys - curriculum Vitae
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. oświadczenie o niekaralności
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
 8. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
 9. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektor do spraw promocji i współpracy zagranicznej w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 22 lipca 2016 roku