Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Drukuj
środa, 20 lipca 2016

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
(umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

1) Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocińska 1,
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:
Referent ds. inwestycji i mienia gminnego - 1 etat
umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

3) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – kierunek geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżyniera środowiska lub ochrona środowiska,
b) minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego,
c) znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
i) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

4) Wymagania dodatkowe:
a) biegła obsługa komputera oraz umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
b) duża samodyscyplina pracy,
c) dyspozycyjność,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) czynne prawo jazdy kat. B

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Opracowywanie wniosków o pozyskanie środków na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Jaraczewo.
2. Gromadzenie i przekazywanie odpowiedniej komórce dokumentacji technicznej niezbędnej w celu zorganizowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
3. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń dla instytucji współfinansujących realizację inwestycji.
4. Przygotowywanie dokumentacji (protokoły odbioru, kosztorysy powykonawcze, atesty, certyfikaty itp.) koniecznej w celu terminowego rozliczania uzyskanych dofinansowań.
5. Współudział w realizacji zadań z zakresu odnowy miejscowości współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
6. Archiwizowanie dokumentacji związanej z inwestycjami z udziałem środków zewnętrznych.
7. Prowadzenie spraw związanych ze scaleniami, rozgraniczeniami oraz wznawianiem granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaraczewo.
8. Prowadzenie rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Jaraczewo.
9. Prowadzenie komunalizacji i ewidencji mienia gminnego.
10. Prowadzenie spraw związanych z gminnym zasobem nieruchomości i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

6) Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
Í) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922.).

7) Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji i mienia gminnego w terminie do dnia 2 sierpnia 2016 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Jaraczewo, dnia 15 lipca 2016 roku