Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2016

 

Załącznik do zarządzenia nr 124/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
z dnia 23 czerwca 2016 roku

 

 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej - 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunku międzynarodowe, europeistyka, filologia angielska, politologia,
b) bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
c) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
h) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

4) Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego,
b) znajomość języka niemieckiego,
c) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
d) duża samodyscyplina pracy,
e) dyspozycyjność,
f) umiejętność zarządzania zespołem,
g) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

A. W zakresie promocji gminy:
1. Współtworzenie i bieżąca realizacja strategii promocyjnej gminy.
2. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w stowarzyszeniach.
3. Redagowanie strony www.jaraczewo.eu oraz gazety "Kurier Gminny".
4. Przygotowywanie pism okolicznościowych, w tym listów gratulacyjnych, dyplomów itp.
5. Opracowywanie Rocznego Kalendarza Imprez na podstawie informacji przekazanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną Gminy Jaraczewo oraz Stowarzyszenia i inne organizacje działające w obrębie kultury z podaniem planowanego terminu imprezy, organizatora, źródeł finansowania.
6. Prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jaraczewo.
7. Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
8. Prowadzanie oraz rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym.

B. W zakresie kontaktów zagranicznych:
1. Koordynacja zadań związanych ze współpracą zagraniczną gminy.
2. Tłumaczenie bieżącej korespondencji urzędowej z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
3. Zapewnienie kompleksowej obsługi delegacji zagranicznych przebywających w gminie na zaproszenie władz gminy oraz przygotowanie podróży zagranicznych Burmistrza i osób przez niego i Radę delegowanych.
4. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień i umów z zagranicznymi miastami partnerskimi.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
Í) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej w terminie do dnia 11 lipca 2016 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 23 czerwca 2016 roku