Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2016

 

Załącznik do zarządzenia nr 124/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
z dnia 23 czerwca 2016 roku

 

 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej - 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunku międzynarodowe, europeistyka, filologia angielska, politologia,
b) bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
c) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
h) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

4) Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego,
b) znajomość języka niemieckiego,
c) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
d) duża samodyscyplina pracy,
e) dyspozycyjność,
f) umiejętność zarządzania zespołem,
g) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

A. W zakresie promocji gminy:
1. Współtworzenie i bieżąca realizacja strategii promocyjnej gminy.
2. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w stowarzyszeniach.
3. Redagowanie strony www.jaraczewo.eu oraz gazety "Kurier Gminny".
4. Przygotowywanie pism okolicznościowych, w tym listów gratulacyjnych, dyplomów itp.
5. Opracowywanie Rocznego Kalendarza Imprez na podstawie informacji przekazanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną Gminy Jaraczewo oraz Stowarzyszenia i inne organizacje działające w obrębie kultury z podaniem planowanego terminu imprezy, organizatora, źródeł finansowania.
6. Prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jaraczewo.
7. Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
8. Prowadzanie oraz rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym.

B. W zakresie kontaktów zagranicznych:
1. Koordynacja zadań związanych ze współpracą zagraniczną gminy.
2. Tłumaczenie bieżącej korespondencji urzędowej z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
3. Zapewnienie kompleksowej obsługi delegacji zagranicznych przebywających w gminie na zaproszenie władz gminy oraz przygotowanie podróży zagranicznych Burmistrza i osób przez niego i Radę delegowanych.
4. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień i umów z zagranicznymi miastami partnerskimi.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
Í) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej w terminie do dnia 11 lipca 2016 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 23 czerwca 2016 roku

 

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumPoniedziałek, 1 Czerwca 2020 r.

Imieniny obchodzą:

Alfons, Alfonsyna, Bernard, Fortunat, Gracjana, Hortensjusz, Jakub, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Symeon, Świętopełk

Do końca roku zostało 214 dni.