pomoc prawna Drukuj
czwartek, 07 stycznia 2016

paragrafOd 4 stycznia 2016 r. Gmina Jaraczewo w porozumieniu z Powiatem Jarocińskim świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. Punkt w Jaraczewie działa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie, przy ulicy Jarocińskiej 7.

Dni i godziny:

Poniedziałek od 8.30 do 12.30,

Środa od 10.00 do 14.00.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej) w powiecie jarocińskim funkcjonują trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W dwóch Punktach NPP porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Jarocińskim. Natomiast prowadzenie trzeciego Punktu NPP Powiat zleca organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Prowadzenie tego punktu w 2018r. Powiat powierzył Fundacji Auditorium z Wrześni.

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Jarociński w porozumieniu z Gminami: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin i Żerków.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pracują 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PUNKT NR 1 – zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, przy Al. Niepodległości 10-12, (5 dni w tygodniu PN-PT);

PUNKT NR 2 -  zlokalizowany w:

1. Jarocinie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie,

    przy Al. Niepodległości 10-12, (4 dni w tygodniu WT - PT),

2. Jaraczewie - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie,

    przy ul. Jarocińskiej 7 (1 dzień w tygodniu PN);

PUNKT NR 3 -  zlokalizowany w:

1. Jaraczewie - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie,

    przy ul. Jarocińskiej 7 (1 dzień w tygodniu ŚR),
2. Kotlinie - w siedzibie Domu Kultury w Kotlinie,

    przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3a (2 dni w tygodniu PN, CZW),

3. Żerkowie - w budynku Biblioteki Publicznej MiG Żerków,

    przy ul. Wiosny Ludów 1A (2 dni w tygodniu WT, PT).

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Harmonogram 2018 NPP

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) może otrzymać osoba uprawniona:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży /nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych/.

Co obejmuje?
Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Powiatu Jarocińskiego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/