Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Obwieszczenie Drukuj
czwartek, 28 maja 2015

Jaraczewo, 28 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jaraczewo 

informuje, iż w związku z upływem kadencji ławników sądowych, kandydatów do pełnienia funkcji w Sądzie Rejonowym w Jarocinie na kadencję 2016 - 2019 można zgłaszać do 30 czerwca 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, pok. nr 2.

Informacje ogólne:

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Obecna kadencja kończy się w roku bieżącym. Kadencja ławników sądów okręgowych i sądów rejonowych trwa 4 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyboru. Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy Jaraczewo:

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 21 maja 2015 r. liczba ławników wybierana w 2015 roku przez Radę Gminy Jaraczewo do orzekania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie wynosi 4 osoby.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto: (art. 158 § 1 ustawy):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy (art. 162, § 1 ustawy):

1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia;
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się (art. 162, § 2 ustawy):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów na ławników sądowych należy składać w sekretariacie Urzędzie Gminy w Jaraczewie w godzinach pracy urzędu.

UWAGA: koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęło do Rady Gminy po upływie określonego terminu (30.06.2015 r.) pozostawia się bez biegu. Termin do zgłaszania kandydatów nie ulega przywróceniu.

 

WójtGminy
 /-/ Dariusz Strugała

 

pdf Do pobrania karta zgłoszenia (format PDF)

 

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumNiedziela, 31 Maja 2020 r.

Imieniny obchodzą:

Aniela, Bożysława, Ernesta, Ernestyna, Feliks, Petronela, Petronia, Petroniusz, Teodor

Do końca roku zostało 215 dni.